กรอกรายละเอียดสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่สนใจ*


1.

2.

3.

สาขาที่สนใจ   *


1.

2.

3.

ข้อมูลผู้สมัครข้อมูลการศึกษาสูงสุดที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
สถานภาพการสมรส

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

ข้อมูลพี่น้อง ร่วมบิดา - มารดา


ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
เพศ
อายุ
อาชีพ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินความสามารถทางด้านภาษา


ลำดับ
ภาษาต่างประเทศ
การพูด
การเขียน
ความเข้าใจ
1
ภาษาอังกฤษ
2
ภาษาญี่ปุ่น

ความสามารถทางด้านภาษาอื่นๆ


ภาษาต่างประเทศ
การพูด
การเขียน
ความเข้าใจ

ความสามารถทางด้านอื่นๆประวัติการฝึกงาน


ประสบการณ์การทำงานเพิ่มไฟล์


เลือกไฟล์
เลือกไฟล์